Beskrivning

Beställa Hydroklortiazid utan recept online

Köp Hydroklortiazid utan recept online, Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt Köp Hydroklortiazid utan recept online.

 

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Hydroklortiazid Evolan är och vad det används för
2.Vad du behöver veta innan du tar Hydroklortiazid Evolan
3. Hur du tar Hydroklortiazid Evolan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Hydroklortiazid Evolan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
1. Vad Hydroklortiazid Evolan är och vad det används för

Hydroklortiazid Evolan är ett urindrivande och blodtryckssänkande läkemedel. Blodtryckssänkningen beror delvis på den urindrivande effekten men troligtvis också på att vissa blodkärl (arterioler) vidgas.

 

Hydroklortiazid Evolan används vid högt blodtryck och vätskeansamling i kroppen (ödem).

Hydroklortiazid som finns i Hydroklortiazid Evolan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Ytterligare information

KVANTITET

100 st, 150 st, 200 st

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Köp Hydroklortiazid 25mg / 50mg utan recept online”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error: Kan inte kopiera